ข้อเสียของการเล่นคาสิโนที่พวกเรายังไม่รู้แต่เจ้ามือรู้

a1   คำว่าเจ้ามือ เจ้ามือที่ว่านั้นก็คือ เจ้ามือขายบาคาร่าออนไลน์หรือหวยรัฐบาล ซึ่งทำให้เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้การพนันฟุตบอลจะถูกเสนอให้มีการเปิดสถานรับแทงพนันฟุตบอลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการพนันฟุตบอลของต่างชาติ เรื่องผลเสียของการทำนโยบายของการที่ทำให้การเล่นพนันเป็นสิ่งถูกต้องกฎหมายก็ใช่ว่าจะดำเนินการได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมีกระแสคัดค้านออกมาต่อต้านในเรื่องนี้จากองค์กรอิสระจำนวนมากอยู่เหมือนกัน ผู้สนับสนุนการพนันให้ถูกกฎหมายจะมีเหตุผลมาอ้างอิงด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา โดยที่ให้รัฐบาลเป็นฝ่ายเข้ามาควบคุมแทนที่การควบคุมจากบุคคลอื่น ในการแก้ไขปัญหาของรัฐ แทนที่จะให้กลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมเอง จะทำให้ทางรัฐมีรายได้จากภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการพนันจำนวนมหาศาล และเป็นการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย ขณะที่ฝ่ายค้านได้อ้างเหตุผลด้านกฎหมายและด้านสังคมศาสตร์มาโต้แย้งว่า การพนันจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการฟอกเงินของนักการเมืองหรือพวกค้ายาเสพติด ปัญหาทางองค์กรอาชญากรรมต่างๆ ตลอดจนเกิดจะปัญหาอาชญากรรมแa4ละสัa2งคมที่จะเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้นควรความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของนโยบายที่เกี่ยวกับการพนันแบบเสรีอย่างรอบครอบถี่ถ้วน ก่อนที่รัฐบาลจะทำการตัดสินใจกำหนดนโยบายด้านนี้ ฝ่ายที่เห็นด้วยหรือสนับสนุนการทำให้การพนันฟุตบอลกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงสถานการณ์ขอการพนัน การเล่นพนันฟุตบอล ข้อดีและข้อเสียของการป้องกันปราบปรามอย่างเด็ดขาดหรือการทำให้การพนันเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย ไปจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกัa3บสังคมในอนาคตด้วย ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ที่จะเกิดขึ้นหากประเทศไทยยอมให้คาสิโนออนไลน์เกิดการพนันแบบเสรี โดยเฉพาะผลกระทบของการพนันที่มีต่อปัญหาด้านอาชญากรรม เพราะบุคคลทั่วไปได้มีความเชื่อว่า การพนันแบบเสรีนั้นจะนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นในการป้องกันและปราบปรามการพนันในปัจจุบัน และทางด้านผลกระทบหรืออิทธิพลของการพนันที่ผิดกฎหมายต่ออาชญากรรมในสังคมยิ่งต้องมีความสำคัญมากขึ้น ควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ทางด้านผู้บริหารที่จะกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการพนันได้อย่างเหมาสมนั้น ควรต้องศึกษาให้ครอบคลุม ตรงประเด็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุและผลที่จะได้รับในอนาคต ย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียอย่างแน่นอนและอย่างไรบ้าง ปัจจุบันนี้การเล่นการพนันฟุตบอลของคนไทยมีสูงมากกว่าที่เคยผ่านมา ดังนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมเสีย ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เพราะในช่วงหลังคนไทยส่วนใหญ่ได้หันมานิยมเล่นการพนันแทบทุกชนิดจนบางพื้นที่ถูกคิดว่าเป็นวิถีประชาไปแล้ว